Vins uniques élaborés dans des caves historiques

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Privacybeleid van www.luyck-urban-winery.be

Om informatie te ontvangen over de Persoonsgegevens, de doeleinden en de partijen met wie deze worden gedeeld, kunt u contact opnemen met de Eigenaar.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke 

Luyck urban winery – Rue Saint Hubert 25 – 4000 Luik.

Contactadres van de eigenaar: [email protected]

Soorten verzamelde Gegevens

De Eigenaar verstrekt geen lijst van de soorten verzamelde Persoonsgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de afdelingen gewijd aan onderhavig Privacybeleid of door specifieke verklarende teksten gepubliceerd vóór het verzamelen van de Gegevens.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker vrijelijk worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer u gebruik maakt van deze Website.
Tenzij anders vermeld is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en wanneer deze Gegevens niet worden verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijks niet verlenen. In het geval waar deze Website aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, zijn de Gebruikers vrij te kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Gebruikers welke twijfels zouden hebben over welke Persoonsgegevens verplicht zijn kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden welke worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen aangegeven in dit document en in het Cookiebeleid, indien deze beschikbaar is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden welke worden verkregen, gepubliceerd of meegedeeld via deze Website en zij bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij hebben verkregen om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de Gegevensverwerking

Verwerkingsmethodes

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen teneinde onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens gebeurt met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd welke nauw aansluiten bij de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde personen welke betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, berichtendiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) desgevallend door de Eigenaar aangesteld als Gegevensverantwoordelijke. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken wanneer één van onderstaande voorwaarden van toepassing is: 

In elk geval zal de Eigenaar steeds bereid zijn om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken welke van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder als het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Plaats van verwerking

De Gegevens worden verwerkt op de zetel van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de partijen verantwoordelijk voor de verwerking zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kan de doorgifte van Persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van deze Gebruiker worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers de afdeling met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt kunnen de Gebruikers meer te weten komen door de relevante afdelingen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in de contactafdeling.

Bewaartijd

De Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bijgevolg:

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Bijgevolg kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rechtzetting en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden toegepast na het verstrijken van de bewaartermijn.

Rechten van de Gebruikers

De Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

De Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

De Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, in de relevante afdelingen van dit document.


Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens welke in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden onderzocht.

 


Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en -verwerking

Gerechtelijke stappen

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of tijdens fasen voorafgaand aan gerechtelijke procedures in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de eraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker is ervan op bewust dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie opgenomen in dit Privacybeleid, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen welke de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Te allen tijde kan meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens van de Eigenaar worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.

Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens beschikbaar voor de Eigenaar. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van de toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, telkens wanneer dit vereist is.

 

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die rechtstreeks, onrechtstreeks of in combinatie met andere informatie - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie welke automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pad binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters aangaande het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon welke gebruik maakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, overeenstemt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan welke namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals omschreven in onderhavig privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anders vermeld.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst welke wordt aangeboden door deze Website zoals omschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld omvatten alle verwijzingen in onderhavig document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

 


Juridische informatie

Onderhavig privacybeleid is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onderhavig privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.