Vins uniques élaborés dans des caves historiques

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zoals hieronder omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op luyck-urban-winery.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen Luyck urban winery en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Luyck urban winery gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.


Luyck urban winery behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.


Luyck urban winery bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht..
Betaling van producten gekocht bij Luyck urban winery geschiedt uitsluitend vooraf via online banking of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.


De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.


Zodra Luyck urban winery de betaling heeft ontvangen zal de levering plaatsvinden.
Bestellingen kunnen ook afgehaald worden.


In geval van niet tijdige betaling is Luyck urban winery bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.


De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Levering en Levertijden

Uw bestelling wordt ofwel door Luyck urban winery geleverd ofwel door een transportmaatschappij. Normaal gezien worden de bestellingen binnen de 2 à 3 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd.
De door Luyck urban winery opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en binden geenzins de verkoper. Eventuele vertraging bij de levering van de goederen geeft geen recht op eventuele schadevergoeding, en geeft ook geen aanleiding tot verbreking van het contract door de koper.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.


Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.


Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


Levering door transportmaatschappij geschiedt met Vinologix (DPD). Voor meer info over onze logistieke partners gelieve ons te contacteren. Indien u niet aanwezig bent bij de levering wordt een bericht achtergelaten door de koerierdienst. U kan dan met hen contact opnemen voor een tweede aanbieding (zonder kosten) af te spreken
De leverings-of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.


Luyck urban winery hanteert voor Belgie een vaste transportkost van 9,95 euro, echter voorzien wij gratis levering in héél België vanaf bestelling van 200 euro..

 


Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Luyck urban winery is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.


Jaartallen in de loop van het jaar veranderen zonder voorafgaande verwittiging.
Alle flessen hebben een inhoud van 75 cl. tenzij anders vermeld.
De producten aangeboden door Luyck urban winery voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.


Het is mogelijk dat Luyck urban winery op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Luyck urban winery is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.


Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

Voor alle producten gekocht bij Luyck urban winery heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 20 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.


Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.


Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product via aangetekend schrijven, kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.


De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.


Luyck urban winery betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.


Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.


Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.


Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen.


Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.


Goederen moeten worden teruggestuurd naar de maatschappelijke zetel van Luyck urban winery.


Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

Werden de juiste goederen geleverd?
Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Luyck urban winery te melden.


Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk te melden aan Luyck urban winery.
De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Luyck urban winery. Zoniet zijn de kosten voor het terugsturen voor de koper.


Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Luyck urban winery geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Luyck urban winery niet in staat is haar verplichtingen na te komen.


Luyck urban winery heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Luyck urban winery haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Luyck urban winery opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Luyck urban winery niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW en accijnzen. De verzendingskosten worden apart vermeld.


Als Luyck urban winery met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Luyck urban winery niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs voor deze overeenkomst.


Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.


Prijzen kunnen in de loop van het jaar veranderen zonder voorafgaande verwittiging
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Luyck urban winery.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
Luyck urban winery behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.


Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Luyck urban winery, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Luik, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Luyck urban winery levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Luyck urban winery kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Luyck urban winery geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Luyck urban winery kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


Luyck urban winery verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Bedrijfsgegevens 

Luyck urban winery srl

Rue Saint Hubert 25

4000 Liège